1.Postanowienia ogólne
2.Definicje
3.Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4.Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5.Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
6.Tryb postępowania reklamacyjnego
7.Własność intelektualna
8.Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE :
  Strona www.sp4.nstrefa.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sp4.nstrefa.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sp4.nstrefa.pl , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.sp4.nstrefa.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. DEFINICJE:
  REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  USŁUGODAWCA – Renata Spodzieja wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi adres siedziby: ul. Waryńskiego 29 w Ostrowie Wielkopolskim NIP: 622-17-90-127 prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi, adres siedziby: ul. Waryńskiego 29 w Ostrowie Wielkopolskim, adres do doręczeń: ul. Królowej Jadwigi 3 w Ostrowie Wielkopolskim, NIP: 622-17-90-127, REGON:000694095, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 62 592 14 42
  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony. 

 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH:
  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak Dziennik Elektroniczny Librus. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH:
  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  Okres na jaki umowa zostaje zawarta: -umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu dostepu do Dziennika Elektronicznego Librus zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania rwałego korzystania z Dziennika.
  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH: 
  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym . Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez zaprzestanie korzystania z Dziennika Elektronicznego Librus
  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO: 
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:
  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sp4.nstrefa.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.sp4.nstrefa.pl.
  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sp4.nstrefa.pl , bez zgody Usługodawcy.
  Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sp4.nstrefa.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

Klauzula informacyjna serwisu www.sp4.nstrefa.pl

 1. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy.
 2. Treści, materiały graficzne chronione są prawem autorskim, które przysługuje Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi.
 3. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność szkoły podstawowej ul. Waryńskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
 4. Żadna część serwisu nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi.
 5. Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 6. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.
 7. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach.
 8. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.
 9. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 10. Autor i wydawca serwisu www.sp4.nstrefa.pl, nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na tej stronie.
 11. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronie www.sp4.nstrefa.pl, są wykorzystywane w celach informacyjnych.
 12. Każdy odwiedzający stronę www.sp4.nstrefa.pl, oraz strony do niej należące wyraża zgodę na poniższe regulaminy.
 13. Regulamin wchodzi w użytek z dniem ogłoszenia