Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp4.nstrefa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Spodzieja, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 5921442. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi, 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Waryńskiego 29, tel. 62 5921442

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście do budynku szkoły jest usytuowane od ulicy Waryńskiego. Jest zadaszone i wykonane z kilkustopniowych schodów. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Przy wejściu do szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym.

W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wjazd na wyższe kondygnacje.

  1. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W szkole nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

  1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.