Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – zwanego dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych

            Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

            - listownie na adres: ul. Królowej Jadwigi 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub telefonicznie: 62 592 14 42

  1. Inspektor ochrony danych

            W naszej jednostce wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Królowej Jadwigi nr 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów, rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów oraz dane krewnych kandydata (adres zamieszkania) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz w celach archiwalnych.

  1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Uchwały
nr XXXII/380/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe - dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe firmie obsługującej i dostarczającej program obsługujący rekrutację oraz mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. komisja rekrutacyjna).

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Prawo wniesienia skargi nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.