REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU

„MAŁEGO WOLONTARIATU”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

I. Postanowienia ogólne

1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

3) Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4) Szkolny Klub „Małego Wolontariatu” jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

5) Szkolny Klub „Małego Wolontariatu” jest wspólnotą całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

II. Cele działania

1. Przygotowanie młodych ludzi do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2. Zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia dzieci chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw .

6. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, starszych

7. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych

8. Promowanie życia bez uzależnień,

9. Ukazywanie dzieciom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się problemami – wojny, głód, bieda, brak wody pitnej, niewola, niewolnicza praca dzieci,handel ludźmi.

III. Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być uczniowie respektujący zasady Klubu „Małego Wolontariatu” po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwości, chęci niesienia pomocy, troską o innych.

6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność , może zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

Każdy członek Klubu ma prawo do:

- jasno określonego zakresu obowiązków,

- prośby o pomoc,

- wnoszenia nowych pomysłów,

- ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

- ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,

- wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

- przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów na działanie w Klubie

- być osobą odpowiedzialną,

- sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

- być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

- respektować zasady Klubu „Małego Wolontariatu” takie jak:praca nad własnym rozwojem, zaangażowanie na rzecz potrzebujących pomocy,troska o los słabszych, bycie życzliwym, prawdomównym, świadomie i odpowiedzialnie reprezentować szkołę

- brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.

IV. Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

środowisko szkolne i środowisko lokalne.

Działania obejmują :

- pomoc w nauce

- udział w projekcie Całą Polska Czyta Dzieciom

- udział w ogólnopolskich akcjach: np. Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

- pomoc potrzebującym – zbiórka słodyczy, zabawek dla świetlic środowiskowych

- zbieranie pieniędzy, kwestowanie

- współpraca z organizacjami pomocowymi : PCK w Ostrowie Wielkopolskim

- współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt w Wysocku Wielkim

- opieka nad opuszczonymi grobami

- współpraca z Domem Dziennego Pobytu Senior WIGOR w Ostrowie Wielkopolskim

- udział w zbiórkach Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” na terenie sklepów

- działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc

V. Nagradzanie wolontariuszy

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Formy nagradzania:

- Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

- Dyplom uznania

- Pochwała Dyrektora Szkoły.

- List gratulacyjny do rodziców , przedstawienie wyników pracy.

VI. Działalność informacyjna

1. Informacje zawarte na stronie internetowej szkoły

2. Informacje zawarte w gazetce szkolnej.

3. Informacje na tablicy informacyjnej Klubu „Małego Wolontariusza”

Załączniki :

1.Harmonogram

2.Karta aktywności pracy wolontariusza – dzienniczek wolontariusza.

3.Ankieta dla wolontariusza

4.Porozumienie o świadczeniu pracy wolontariackiej.

5.Zgoda rodziców/opiekunów.